Δελτίο Απογραφής για αυτούς που έχουν γεννηθεί το έτος 2001 (κλάσεως 2022)

fantaroi-rodos

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.3421/05
(ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄) οι άρρενες Έλληνες που έχουν γεννηθεί το έτος
2001 (κλάσεως 2022) έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 2
Ιανουαρίου έως 1 Απριλίου 2019. Η κατά το δυνατόν καθολική συμμετοχή των
ως άνω στρατευσίμων στην απογραφική διαδικασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαδικασίας της στράτευσης.
Προκειμένου η διαδικασία αυτή να γίνει ευρύτερα γνωστή, παρακαλούμε για
τη συμβολή σας προς την κατεύθυνση αυτή, με την κοινοποίηση σε χρόνο και
σε ρυθμό επαναλήψεων που θα καθορίσετε εσείς, χωρίς να διαταράσσεται η
ροή του προγράμματός σας, από τη λήψη του παρόντος μέχρι και το τέλος
Μαρτίου 2019, της συνημμένης ανακοίνωσης.