Προσλήψεις στο νοσοκομείο Ρόδου

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
σύμφωνα με τις προκηρύξεις 4Κ και 5Κ του ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας,
ανακοινώνουμε ότι εντός των προσεχών ημερών (μετά την δημοσίευση των διορισμών στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) θα αναλάβουν υπηρεσία συνολικά 21 άτομα στο
Νοσοκομείο της Ρόδου σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

Επίσης, μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων από την 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου θα
αναλάβουν υπηρεσία οι κάτωθι επικουρικοί ιατροί:

.
Ένας με ειδικότητα ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας με ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ένας με ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ένας με ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ